ForsidenDen Kolde KrigLangelandsfortet under den Kolde KrigBilledgalleri over fortcheferLitteraturforslagMuseets egen hjemmeside

Forenede Nationer (FN): FN-pagten blev underskrevet den 26. juni 1945 af 51 stater, hvoraf Danmark var den ene. Pagten trådte i kraft den 24. oktober 1945. Kort formuleret er FN’s formål at forhindre, at der igen vil opstå en verdenskrig. I følge FN-pagtens kapitel 1, artikel 1 er FN’s formål:

 • at opretholde mellemfolkelig fred og sikkerhed

 • at fremme venskabelige forhold mellem nationerne i respekt for folkenes ligeret og selvbestemmelse

 • at tilvejebringe mellemfolkeligt samarbejde

 • dels ved løsning af mellemfolkelige spørgsmål af humanitær, kulturel, social eller økonomisk karakter

 • dels ved at fremme respekten for menneskerettigheder og for fundamentale frihedsrettigheder for alle uden forskel med hensyn til køn, race, religion og sprog.

 •  at være et centralorgan, der skal koordinere nationernes indsats til opnåelse af disse fælles mål.

I henhold til FN-pagten blev der oprettet seks hovedorganer:

 • et formynderskabsråd

 • en mellemfolkelig domstol (kaldes i dag Den Internationale Domstol)

 • et sekretariat (med en generalsekretær)

 • et sikkerhedsråd

 • en plenarforsamling (kaldes i dag Generalforsamlingen)

 • et økonomisk og socialt råd (ECOSOC = Economic and Social Council)

Endvidere består FN-systemet af en række særorganisationer (FN’s pagtens artikel 57: Specialized Agencies). De fungerer som særskilte uafhængige organisationer, men er tilknyttet FN gennem samarbejdsaftaler. Deres opgaver falder inden for økonomiske, sociale, kulturelle, undervisnings-, sundshedmæssige og beslægtede områder. Særorganisationerne har egen medlemskreds, egne politisk-administrative forsamlinger, samt egne budgetter og sekretariater. De samarbejder med hinanden og sender årligt en rapport til FN’s økonomiske og sociale råd, ECOSOC.

Ydermere er forskellige underorganisationer, programmer og fonde. De er FN’s redskab til at løse de opgaver, der står skrevet i FN-pagten, som ikke varetages af Sikkerhedsrådet. Blandt underorganisationerne hører UNICEF (1946) og UNHCR (1950).

Siden 1945 har det været skiftende, hvilket af FN’s idealer der har været i fokus: Den globale fred, folkenes selvbestemmelse, staternes suverænitet eller menneskerettigheder.

FAKTA:

UNICEF blev oprettet i 1946, som en midlertidig organisation, der havde til formål at sikre nødlidende børn i Europa og Kina efter Anden Verdenskrig. I 1953 blev UNICEF gjort permanent som FN's børnefond med udviklingshjælp til børn i hele verden.  I 1965 modtog organisationen Nobels Fredspris. I dag er UNICEF blandt de mest indflydel-sesrige hjælpeorganisationer for børn.

UNHCR (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees) blev oprettet i 1950 af FN’s generalforsamling. Organisa-tionen var, og er, at sikre beskyttelse til flygtninge og finde løsninger til deres problemer. Organisationen yder  humanitær bistand til lande især i den tredje verden, hvor der er store flygtningegrupper.

 

 

FN's generalsekretærer:

1945-53     Trygve Lie, Norge

1953-61     Dag Hammerskjöld, Sverige

1961-72     U Thant, Burma

1972-81     Kurt Waldheim, Østrig

1981-91     Javier Perez de Cuellar, Peru

1991-96     Boutros Boutros-Ghahli, Egypten

1996-2006  Kofi Annan, Ghana

2006-         Ban Ki-moon, Sydkorea

 

 

Museum Langelandsfortet | Vognsbjergvej 4b | 5935 Bagenkop | tlf: 62562700 | E-mail: langelandsfort@langelandkommune.dk